STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

NGUYỄN THỊ ÁNH THU

TỔ TRƯỞNG TỔ 1

GVCN 1/1

2

TÂN NGUYÊN NHÃ

TỔ PHÓ TỔ 1

GVCN 1/4

3

TRẦN MỸ TIÊN

GIÁO VIÊN

GVCN 1/2

4

LÂM THỊ KIM LAN

GIÁO VIÊN

GVCN 1/3

5

VƯƠNG THỊ MỘNG NGỌC

GIÁO VIÊN

GVCN 1/5

6

NGÔ THANH NGHIÊM

GIÁO VIÊN

GV THỂ DỤC

7

THẠCH ANH DŨNG

GIÁO VIÊN

GV THỂ DỤC