STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

TRƯƠNG THỊ MINH TÂM

TỔ TRƯỞNG TỔ 2

GVCN 2/1

2

TRẦN THANH CÒ

TỔ PHÓ TỔ 2

GVCN 2/2

3

LỤC NGỌC XUÂN LAN

GIÁO VIÊN

GVCN 2/3

4

TRƯƠNG THỊ NGỌC HẠNH

GIÁO VIÊN

GVCN 2/4

5

TRẦN ĐĂNG PHI

GIÁO VIÊN

GVCN 2/5

6

NGUYỄN MINH HOÀNG

GIÁO VIÊN

GVCN 2/6

7

NGUYỄN THỊ THU TRANG

GIÁO VIÊN

GV TIN HỌC