STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

NGUYỄN THỊ LAN ĐÀO

TỔ TRƯỞNG TỔ 3

GVCN 3/1

2

THẠCH SANG

TỔ PHÓ TỔ 3

GVCN 3/2

3

LÂM HOÀNG DŨNG

GIÁO VIÊN

GVCN 3/3

4

LÝ DANH

GIÁO VIÊN

GVCN 3/4

5

DANH HUỲNH ĐA

GIÁO VIÊN

GVCN 3/5

6

SƠN THỊ CHANH

GIÁO VIÊN

GVCN 3/6

7

PHAN THỊ NGỌC NHÃ

NHÂN VIÊN

THƯ VIỆN