Đại hội đảng viên chi bộ Trường Tiểu học Phú Tâm A nhiệm kỳ 2020- 2022